2006-05-13:

 Donationsstipendier

                                                                                                  

Härmed ledigförklaras behovs- och premiestipendier ur filosofiska fakulteternas stiftelser samt ett antal lediga stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen resp. Adlerbertska Student-bostadsstiftelsen för studerande läsåret 2006/07.

 

Dessa stipendier kan sökas av två kategorier studerande:

 

1. Studerande som vid ansökningstidens utgång bedrivit universitets-/högskolestudier i Sverige under minst två terminer och förvärvat minst 40 poäng i ämnen vid institution tillhörande det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.

 

2. Studerande som varit antagen som forskarstuderande vid något universitet/högskola i Sverige i minst sex månader, alltså antagen senast den 1 januari det år stipendiet söks och som vid ansökningstillfället är registrerad forskarstuderande vid Göteborgs universitet inom ämnesområde ingående i filosofisk fakultet.

 

För båda kategorierna studerande gäller att den är berättigad att erhålla stipendium som visat goda anlag, flit och hedrande uppförande och som fortfarande är aktivt studerande vid institution, som innan 1977-07-01 ingick i någon av de dåvarande filosofiska fakulteterna d v s humanistisk, samhällsvetenskaplig eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet.

 

Inkomstgräns för att erhålla behovsstipendium under läsåret 2006/07 beräknas till 208 000 kr. Det sammanlagda beloppet av behovsstipendium som en studerande får uppbära under studietiden vid Göteborgs universitet är följande: för grundutbildning 30 000 kr och för forskarutbildning 45 000 kr.

 

Forskarstuderande kan endast söka behovsstipendium.

 

Ansökan om Donationsstipendier görs via universitetets webbtjänst för elektronisk stipendieansökan:

https://stipendium.sahlgrenska.gu.se

 

Sista ansökningsdag är fredagen den 30 juni 2006

 

1. BEHOVSSTIPENDIER

1.1 Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

ett antal stipendier à 15 000 kronor.

1.2 Stiftelsen Stipendiefonden Viktor Rydbergs minne

ett antal stipendier à 15 000 kronor.

1.3 Adlerbertska Stipendiestiftelsen

ett antal stipendier à 10-15 000 kronor.

1.4 Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen

ett antal stipendier à 10-15 000 kronor.

1.5 Stiftelsen Johan E. Ekmans Minnesfond

ett antal stipendier à 10 000 kronor till studerande på utbildningsprogram med ekonomisk inriktning.

1.6 Stiftelsen Charlotta Amalia Nybergs stipendiefond

2 stipendier à 10 000 kronor till "två mindre bemedlade vid högskolan studerande, vilka ådagalagt mer framträdande intresse och begåvning för konst- och litteraturhistoriska studier". Sökande som önskar komma ifråga för detta stipendium skall ange detta.

1.7 Stiftelsen Ada Clases stipendiefond

2 stipendier à 5 000 kronor till "obemedlade, ordentliga manliga studerande".