Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning:
Immunologi, infektion, tumörbiologi, hematologi och biomaterial (totalt 10 poäng)

Kurskod BMI530

Kursplanen fastställd av programnämnden den x/x 1997

Kursens omfattning och tillhörighet:

Kursen omfattar 10 poäng och utgör femte kurs inom block III ("Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning") av det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet.

Huvudansvarig institution:

Institutionen för fysiologi och farmakologi, medicinska fakulteten, Göteborgs universitet

Block III av biovetenskapliga läkemedelsprogrammet
Övergripande syfte

Block III (kurs 1-5) av det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet har följande syften:

Se kursplan för kurs 1 i detta block

Kurs 5: Syfte

Kurs 5 av detta block har till syfte att ge de studerande ingående kunskaper vad avser normalfunktion, sjukdomslära och farmakologisk behandling inom områdena immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi. Särskild tyngd lägges vid den pågående läkemedelsutvecklingen inom dessa områden. I kursen ingår även en orientering avseende biomaterial.

Kursinnehåll:

Basal mikrobiologi

  • Introduktion: virus, bakterier m.m.
  • Taxonomi: biokemisk, fysiologisk och molekylärbiologisk klassifikation och identifikation av bakterier
  • Bakteriell tillväxt och metabolism
  • Bakteriell tillväxt och effekt av Pc
  • Genetiska förändringar och rekombination.
  • Bakteriofager
  • Historik: Från Aretaios malaria till Kochs postulat
  • Värd-parasit interaktion: Generella aspekter på virulensfaktorer och den första försvarslinjen inkluderande normalfloran
  • Reglering av virulensegenskaper
  • Mikrobiella toxiner

Omgivningsbiologi:

  • Antibakteriella läkemedel
  • Oral mikrobiologi inkl. anaerober
  • Mikrober i livsmedel
  • Mikroorganismer i naturen
  • Mikrobiell ekologi
  • Kretsloppsmikrobiologi

Inflammation:

  • Inflammation, inflammationsmediatorer
  • Inflammatoriska celler
  • Cellytereceptorer och adhesionsmolekyler
  • Cytokiner
  • Komplementsystemet, fagocytos
  • Acanthamoeba
  • Antiinflammatoriska läkemedel
  • Gastrointestinalkanalens bakteriologi; samspel människa – djur – antibiotika

Immunologi:

  • Immunsystemets komponenter, anatomi, cellkomponenter, antigen
  • Antigen processning och presentation
  • Det specifika immunsystemets effektormekanismer och reglering
  • Autoimmunitet och immunomodulation
  • Tolerans/immunosuppression
  • Vaccinologi

Virologi:

  • Virus: struktur, livscykel, klassifikation
  • Orto- paramyxoviridae, enterovirus
  • Hepatitvirus
  • Herpesviridae
  • Antiviral herpesbehandling
  • Tumörframkallande virus
  • Prioner och atypiska smittämnen
  • Virusimmunologi, interferon
  • HIV/AIDS

Tumörbiologi, hematologi och biomaterial:

  • Onkgener/tumörsuppressorgener
  • Cytostatika: preparattyper, verkningsmekanismer
  • Anemier och anemibehandling
  • Klassifikation av solida tumörer
  • Farmakologisk behandling av solid tumörsjukdom
  • Benmärgstransplantation
  • Akut och kronisk leukemi
  • Tumörimmunologi och cytokinterapi
  • Transfusionsmedicin och organtransplantation

Biomaterial

Arbetsformer:

Föreläsningar, kliniska konferenser, laborationer, demonstrationer, gruppundervisning, datorbaserad inlärning, litteraturstudier

Kurslitteratur:

Kurslitteratur i morfologi:
Martini & Timmons: Human Anatomy, Prentice Hall, 1995

Kurslitteratur i fysiologi:
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology, Saunders, nionde upplagan, 1996

Kurslitteratur i farmakologi:
Hardman et al: Goodman and Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, nionde upplagan, 1996

Kurslitteratur i mikrobiologi:
Murray et al: Medical Microbiology, Mosby, tredje upplagan, 1997

Förkunskaper:

För deltagare i det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet:

  • Kemi I: godkänd kurs och godkänd tentamen
  • Cellbiologi: godkänd kurs

Examination och betyg:

Kursen avslutas med skriftlig kunskapskontroll.
Två tillfällen till omförhör gives; därefter hänvisas till nästa läsårs kurs.  

Betygsgrader:

underkänd, godkänd (G), väl godkänd (VG). Slutbetyg fastställs av examinatorer utsedda av programnämnden.

Vid underkänd kurs erbjuds studenten att genomgå kursen vid ytterligare ett tillfälle.

Kursledning:

Kursansvarig: Cleas Dahlgren, inst för med mikrobiologi och immunologi, & Kristoffer Hellstrand, inst för laboratoriemedicin
Kursamanuens: Christer Nilsson, inst fys farm