Läkemedelsriksdag 2008Läkemedelsriksdagen är ett från och med 2007 årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsförmånsnämnden och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndigheterna vill skapa ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Typ Temadag 
Datum       Plats       Deltagaravgift (Kr, ex.moms, tidig/sen anmälan)
22/1 2008       Stockholm       1400/1700 SEK efter 2007-12-22
Utbildningsassistent
Annette Lindberg
annette.lindberg@lakemedelsakademin.se


Målgrupp

Beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner, landsting, apotek och läkemedelsföretag, klinik- och verksamhetschefer inom sjukvården, läkemedelskommittéer/-råd, hälsoekonomer, annonsbyråer samt patientföreningar.

 

Program

Makten över läkemedelsinformationen
- vem skall styra? 

Moderator: Göran Rosenberg
 9.15 Välkomna!
Kjell Asplund, generaldirektör, Socialstyrelsen
9.30 Marknadsföringsknep för dold påverkan på patienter och förskrivare
Magnus Söderlund, docent, Handelshögskolan, Stockholm
Vem skall styra informationen till patienten?
10.00  Vilket ansvar har myndigheter att informera patienter?
Gunnar Alvan, generaldirektör, Läkemedelsverket
Ann-Christin Tauberman, generaldirektör, Läkemedelsförmånsnämnden
10.20  Vem skall ansvara för informationen efter apoteksmonopolets fall?
Helena Nilsson, sekreterare i Apoteksmarknadsutredningen
10.30 Hur vill regeringen stödja patienternas ställning på läkemedelsområdet
Göran Hägglund, Socialminister
10.45  KAFFE/TE
11.15 Patientföreningarna – en växande maktfaktor
Bengt Lindqvist, ordförande i Centrum för handikapp- och
rehabiliteringsforskning tidigare utredare av patientföreningarnas ställning
11.25  Läkemedelsreklam – håller EU-kommissionen på att byta fot?
Anders Olauson, representant för  Europas patient-organisationer i Pharmaceutical Forum, Ågrenska, Hovås
11.35 Direkt marknadsföring till konsument – för och emot
Björn Beermann, professor, Läkemedelsverket
Richard Bergström, VD, Läkemedelsindustriföreningen
11.55  Diskussion med mentometeromröstning
Medverkan av förmiddagens talare
12.30  LUNCH
13.30  EMEAs strategi för öppenhet och kommunikation
Thomas Lönngren, executive director EMEA, London
Vem skall styra informationen till läkarna?
14.00  Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Läkarförbundet
14.15  Kerstin Hulter-Åsberg, ordförande, Sveriges läkemedelskommittéer och i kommittén för läkemedelsfrågor inom Svenska Läkaresällskapet
14.30  Johan Brun, medicinsk chef, Pfizer
14.45 Kjell Asplund, generaldirektör, Socialstyrelsen
Måns Rosen, direktör, SBU
15.05  Diskussion och mentometerröstning
 Medverkande under eftermiddagen
15.45-16 Avslutning och sammanfattning av dagen.
Gunnar Alvan, Läkemedelsverket


Medverkande

MÅNS ROSÉN
Professor, Måns Rosén, 
direktör, Statens
beredning för medicinsk
utvärdering (SBU)

KJELL ASPLUND
Professor Kjell Asplund,
generaldirektör, Socialstyrelsen (SoS)


Socialminister Göran Hägglund

ANN-CHRISTIN TAUBERMAN
Ann-Christin Tauberman,
generaldirektör
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN)

GUNNAR ALVAN
Professor Gunnar Alvan,
generaldirektör Läkemedelsverket
GÖRAN ROSENBERG
Göran Rosenberg, författare och debattör, dagens moderator


 

Samarbetspartners

LÄKEMEDELSVERKET

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Verkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läkemedelsverket är en av de ledande myndigheterna inom EU och arbetar tillsammans med övriga EU-myndigheter för att driva och utveckla den europeiska produktkontrollen.SBU
SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. SBU:s rapporter ska visa på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag – evidens – om nytta, risker och kostnader som är förknippade med olika åtgärder. SBU beskriver alltså vilka metoder som sammantaget gör störst nytta och minst skada, och pekar på bästa sättet att hushålla med vårdens resurser. SBU ska också identifiera metoder som används men som inte gör nytta, inte har studerats eller som inte är kostnadseffektiva.SOCIALSTYRELSEN

Socialstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Socialstyrelsen samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap, utövar tillsyn för att se till att normerna följs och för att minimera risker samt utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN

Läkemedelsförmånsnämndens främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras av samhället. Beslut om detta fattas av den nämnd, som också finns inom myndigheten. Att en statlig myndighet beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras beror bland annat på att läkemedelsförmånerna ska vara lika för alla i hela landet.


Programkommitté

Professor Jan Liliemark, Läkemedelsverket (ordförande), informationschef Fredrik Larsson, LFN; informationschef Ragnar Levi, SBU; docent Juliette Säwe, SBU; apotekare Ingrid Schmidt, SoS samt utbildningschef Anders Cronlund, Läkemedelsakademin.

Tid och plats City Conference Center, Barnhusgatan 12 - 14, Stockholm.
Dagen startar kl 9.15 och slutar 16. Registrering från kl 8.15


Anmälan, bekräftelse mm Deltagaravgiften är 1400 kr vid anmälan före den 22 december och 1700 kr efter detta datum. Avgiften inkluderar kaffe och lunch.
Priser exkl moms.


Antagning sker i den turordning anmälan inkommer. Inom en vecka får du en bekräftelse. Avbokning kan ske utan avgift fram till 30 dagar före Läkemedelsriksdagens genomförande. Därefter debiteras enligt våra avbokningsregler, som finns på vår hemsida och bifogas i bekräftelsen. Avbokning skall ske skriftligt.

(2007-11-04)