UPPSAMLING AV MENOPAUS-URIN (1950-talet)


UPPSAMLING AV MENOPAUS-URINKuriosa:

      I början av 1910-talet fastställdes hypofysens roll för reglering av gonadernas utveckling och funktioner. Gonadotropinbegreppet introducerades 1926-31, och hypofysextrakt från grisar användes kliniskt redan 1930 (för "ovariestimulering"). Ungefär samtidigt upptäcktes hCG, och 1931 började man framställa gonadotropinpreparat från human placenta med motsvarande användningsområden, följt av serumextrakt från dräktiga ston.

     1940 gick man över till urinpreparationer från såväl människa som djur, och under följande år på 40-talet extraherades FSH/LH från både gris- och fårhypofyser.

     På 1950-talet började man även använda humant hypofysextrakt - men bara några år senare insåg man att denna metod inte skulle kunna de leverera mängder som motsvarade efterfrågan. Så småningom började dessutom fall av Creutzfeld-Jakobs sjukdom kopplas till dessa humana hypofyspreparat, varpå metoden övergavs helt.

     Under 1950-talet utvecklades därför metoderna för urinextraktion och verksamheten expanderade efterhand till oerhörda proportioner. Nu etablerades initialt fyra stora internationella "Urine Collecting Centres" (i Nederländerna, Spanien, Israel och Italien). Totalt 600 "kända" kvinnor rekryterades från början att över tid donera sin urin - motsvarande 120.000 liter per år.

     Fram till millennieskiftet hade behovet emellertid stegrats till ofattbara 120 miljoner liter(!) årligen och över 600.000 donatorer i Sydamerika, Indien, Korea, Kina hade tillkommit. Uppsamlingen var nu inte längre möjlig att basera på individuellt kontrollerade bidrag, ledande till olika problem av främst säkerhetskaraktär rörande kvalitet, renhet och smittorisker (prionsjukdomar?) mm...

      Sedan genen för FSH klonats med modern molekylärbiologisk teknik, tog det inte lång tid innan det första preparatet framställdes med rekombinant cellodlingsteknik (1988), vilket efter hand reducerat hanteringen med urinutvinning. Emellertid råder fortfarande en debatt bland specialister om vilken typ av preparat som är att föredra - och medel framställda med båda metoderna används således idag parallellt...(2007-10-26)