1

ÖGONLABORATION

Apotekarprogrammet
Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet

Vårterminen 2002

IMAGE ogonlab01.gif

2

ÖGONLABORATION
Avsikten med laborationen är att demonstrera hur farmaka kan påverka
det autonoma nervsystemet. Som modellorgan studeras ögat då förändringar
i sympatikus- och parasympatikus-tonusger tydliga och lätt mätbara effekter.
Som en förberedelse inför laborationen kan det vara lämpligt att inhämta en
översiktlig kunskap om ögats anatomi och dess autonoma innervation. Du
bör känna till vilka receptorer som deltar i ackommodationen och i regleringen
av pupillens storlek.

Ögats anatomi

Muskler i irisMusculus ciliaris

Ögats autonoma innervation

Parasympaticus

Mios=

Ptos=

Sympaticus

Mydriasis=

Exophtalmus=

Horners syndrom (mios, ptos, enophtalmus)

3

Laborationens utförande

Tre typer av ofarliga ögondroppar skall prövas under laborationen (benämnes
"röd", "grön" och "vit"; observera att ögondropparna utgöres av läkemedel som
normalt förskrives till patienter!). Laborationsdeltagarna får inte reda på vilka
farmaka som ingår i respektive ögondroppar före laborationen, utan deltagarna
skall utifrån de effekter drogerna har på ögat dra slutsatser om vilka de
verksamma substanserna kan vara.

Inom varje laborationsgrupp skall två försökspersoner utses (ger totalt vid
varje laboration 6 försökspersoner; dvs varje typ av drog ges till två personer).
Deltagare med hypertoni, grön starr (glaukom) och deltagare som kör
bil efter laborationen skall ej deltaga som försökspersoner.
Refraktionsrubbning är inget hinder (ev. glasögon skall bäras under mätningarna).

Försöks-personerna undersöks före och 20 minuter efter det att ögondropparna
har applicerats med avseende på; 1) pupillstorlek, 2) närpunkt och 3) fjärrpunkt.
Bestäm innan Ni mäter vilket öga som skall erhålla ögondroppar och håll för
det andra ögat
under samtliga mätningar. Resultaten bokföres i protokollet.

1) Pupillstorleken mätes med linjal och anges i mm. Vid mätning kontrollera
att ljusförhållandena är lika före och efter försökspersonen erhållit drog.
Glöm ej hålla för det andra ögat. Tag ej av ev. glasögon.

2) Närpunkt är ett mått på maximal ackommodationsförmåga och mätes med
linjal och Jägers syntavla. Det kortaste avståndet vid vilket försökspersonen
kan läsa en text mätes (i cm) mellan kind och tavla. Glöm ej hålla för det
andra ögat. Tag ej av ev. glasögon.

3)Fjärrpunkten, som mätes med Monoyers syntavla, är normalt ett mått på
synskärpan, vilket vi inte är intresserade av vid denna laboration.
Synskärpan kan dock också påverkas av ackommodationsförmågan.
Mät (stega) det längsta avståndet vid vilket samtliga bokstäver i tavlans
nedersta rad kan läsas. (Vid normal synskärpa dvs 1.0 skall man
kunna läsa från 5 m, vid synskärpa 2.0 kan man läsa från 10 m).
Glöm ej hålla för andra ögat. Tag ej av ev. glasögon.

Efter mätningarna indroppas 2 droppar i det valda ögat.
Efter 20 min göres nya mätningar.

4

Laborationsprotokoll

IMAGE ogonlab02.gif

Drog "röd"

Drog "grön"

Drog"vit"_

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter.

Pupillstorlek

Närpunkt

Fjärrpunkt

Verksam substans

Noteringar

Röd drog:

Grön drog:

Vit drog: