Gamla tentamensfrågor, duggafrågor mm:


1. Gamla tentamensskrivningar

- I. Delkurs 2, Tentamen 1999-05-12

- II. Delkurs 2, Tentamen 2001-08-03

- III. Delkurs 2, Tentamen fr 2003

- IV. Delkurs 2, Tentamen VT 2004

- V. Delkurs 2, Tentamen VT 2005

- VI. Delkurs 2, Omtentamen VT 2004

- VII. Delkurs 2, Tentamen I, VT 2006 (Nytt 2007-03-07)
- Gamla övningsduggor:

OBS! - Två gamla "ÖVNINGSDUGGOR" (CNS-morfologi)!:
- 1.) (MS Word-format)
- 2.) (pdf-format) (Inlagt 2005-01-24)


- Ytterligare en uppsättning gamla DUGGAFRÅGOR (CNS-morfologi) (C-H Berthold):
- 3.) (MS Word-format)
- 4.) (pdf-format) (Inlagt 2005-01-25)
- Externt examinationsmaterial:

1.) . 53 st (!!!) INTERAKTIVA CYBER-TENTOR I NEUROANATOMI MM MED RESULTAT-FEEDBACK!
2.) . Interaktiv Neuro-struktur-Quiz med resultat-feedback I
3.) . Interaktiv Neuro-struktur-Quiz med resultat-feedback II

Gamla tentamensfrågor:Tentamen 1999-05-12:


OBS: Tentamen omfattar tre st delskrivningar:

Del 1: Centrala Nervsystemets Byggnad
Del 2: Neurofysiologi
Del 3: Transmissionslära + Sjukdomslära och FarmakologiDel 1: Centrala Nervsystemets Byggnad:

Om utrymmet inte räcker till, var snäll och använd baksidorna.
INGA LÖSA LAPPAR!
Lycka till nu!
/C-H.B.

(max möjligt på denna del = 35 p)

1. Hur mycket väger en vuxen människas hjärna och hur stor är dess cortex-cerebri-yta? (1 p)


2. Vad heter, från vilken del av hjärnstammen utgår och vilken funktionell betydelse har nedanstående kranialnerver: (3 p)


3. Redogör kortfattat för hjärn/ryggmärgshinnorna. Glöm inte att ange de skillnader i anordning som märks när man jämför arrangemangen runt hjärna och ryggmärg. (4 p)


4. Kopplingen: cortex cerbri -> basala ganglierna -> thalamus sker, enligt modern uppfattning, dels via en direkt väg och dels via en indirekt väg!
Redogör kortfattat för den indirekta vägen (ange kärnor i tur och ordning samt vilka komponenter som är inhiberande och vilka som är exciterande). Det räcker med ett enkelt kopplingsschema! (3 p)


5. Två neurontyper svarar för huvuddelen av den s k somatiska afferensen. Vilka är dessa neurontyper och vad kallas deras effektorer? (2 p)


6. Man talar om den limbiska loben. Vilka hjärnvindlingar (gyri) räknas till denna lob? (2 p)


7. Nedanstående synfältsdefekt har registrerats. Hur benämnes denna och var anser du att en eventuell bakomliggande skada bör vara belägen? (2 p)

(synfältsbortfall)
8. Markera i nedanstående figur var följande uppräknade cortikala områden är belägna. (5 p)

(två hjärnhalvor)
9. Var är nucl. accumbens belägen, vilket "kärnsystem" tillhör den och vilken funktionell betydelse anses denna kärna ha? (1 p)


10. Nu handlar det om neuron vilka förmedlar smärtinformation från hud och rörelseapparat nedanför haklinjen. (2 p)
Var är cellkropparna för dylika neuron belägna när det gäller

Glöm inte att ange höger eller vänster!!!


11. Antag att a. cerbri anterior dextra har täppts till just där kärlet når upp på corpus callosum. Vilka bortfallssymptom förväntar du dig? Var noga med kroppshalva och kroppsdel. (3 p)


12. Rita upp och beskriv myelinets förekomst, struktur, hur det bildas och av vilka celler och vad det har för funktion(er). (2 p)


13. Vilken cellstruktur i axonet är huvudansvariga för den snabba anterograda transporten? (1 p)


14. Detta parti av hjärnan innehåller troligen c:a hälften av alla hjärnans neuroner. Nervcellskropparna är här bland de minsta i CNS och ligger synnerligen tätt sammanpackade. Vilket parti av hjärnan åsyftas (ange så exakt som möjligt)? (1 p)


15. Redogör kortfattat för den s k astroglian/astrocyterna typer, utseende, särskilda lokalisationer, funktion/er). (3 p)

Del 2: Neurofysiologi:

(max möjligt på denna del = 40 p)1. Varför ger hypokalemi (sänkt extracellulärt kalium) upphov till sänkt retbarhet i nervceller? (3 p)


2. Beskriv den frisättning av transmittor som ligger bakom en excitatorisk postsynaptisk potential (epsp) från en enstaka axonterminal. (3 p)


3. Hur fungerar GABA som en inhibitorisk transmittor? (3 p)


4. Varför behövs en efterhyperpolariseringsprocess i nervcellskroppens membran? ( 3 p)


5. Ange hur receptorpotentialen skiljer sig från aktionspotentialen med avseende på amplitud, duration och förlopp. (3 p)


6. Beskriv mekanismen för hur en smakcell på tungan kan registrera "salt" och hur detta kan ge upphov till signaler i de nervtrådar som innerverar cellen. (3 p)


7. Vilka skillnader finns mellan syndefekterna efter skador i primära synbarken och skador i visuella associationsareor (d v s areor utanför primära synbarken). (2 p)


8. Beskriv uppbyggnaden av den primära hörselbarken - adekvata stimuli och tonotop organisation. (3 p)


9. Varför orkar en muskel större belastningar vid långsamma kontraktioner än vid snabba kontraktioner? (2 p)


10. En basal gångrytm kan (mycket förenklat) skapas genom att man omväxlande aktiverar benets flexor- och extensormuskler. (3 p)

11. Vad har de nedåtstigande banorna från vestibulariskärnorna till ryggmärgen för funktion i motorisk kontroll?

Varför har dessa motoriska funktioner delegerats till hjärnstamskärnor i stället för att helt skötas av hjärnbarken? (2 p)


12. Beskriv översiktligt skillnaderna i förbindelser och förmodad funktion mellan cerebellums laterala (cerebro-cerebellum) och mer mediala (spino-cerebellum) delar. (3 p)


13. Defekter vid skador i människans frontallober? (2 p)


14. Vilka olika delar av hjärnan aktiveras vid olika sorters språklig kommunikation?


15. Man har funnit att höger och vänster hemisfär har olika kapacitet att hantera information sekventiellt och simultant hos de flesta personer. (2 p)


Del 3: Transmissionslära + Sjukdomslära och Farmakologi:

(max möjligt på denna del = 52 p)

Skriv namn på samtliga blad!
Om utrymmet ej räcker till - skriv på baksidan av samma blad!


(I) Essäfrågor (40 p)

1. Rita upp en serotoninsynaps med relevanta receptorer, samt ange serotoninmolekylens livscykel; d v s redogör för syntesvägen från prekursor till serotoninmolekyl, frisättning och inaktivering (ange enzym som bryter ned serotonin samt namn på slutmetaboliten)! Ange dessutom med pilar och text på vilka olika sätt farmaka kan interferera med den serotonerga neurotransmissionen! (8 p)


2. Redogör för uppbyggnad och funktion av glutamatreceptorer av NMDA-typ (rita gärna en figur!) Ange också på vilka ställen substanser (endogena/droger) av olika typer kan interagera med receptorn, samt vad sådan interaktion ger för effekter på receptor- och cellnivå. (8 p)


3. Redogör för de viktigaste symptomen vid schizofreni samt den farmakologiska behandlingen! Vad gäller den farmakologiska behandlingen: beskriv och diskutera huvudtyper av farmaka, verkningsmekanismer samt biverkningar. (8 p)


4.
Beskriv den kliniska bilden vid stroke samt redogör för de tre viktigaste orsakerna! Diskutera dessutom farmakologiska möjligheter till cytoprotektiv behandling vid stroke inkluderande verkningsmekanismer för respektive preparatgrupp. (8 p)


5. Redogör för farmakologiska möjligheter att behandla epilepsi! För varje grupp beskriv verkningsmekanism samt preparatexempel (tre st totalt räcker)!. Ange också några allmänna biverkningar vid antepileptisk behandling! (8 p)(II) Korta-svars-frågor (12 p)

6. Nämn tre principiellt olika typer av läkemedel som kan användas vid behandling av allergisk konjunktivit (2 p)


7. Genom vilka två mekanismer häver förstahandspreparaten sumatriptan (Imigran) och zolmitriptan (Zomig) det aktuella migränanfallet? (2 p)


8. Ange en substans som kan erbjudas patienter med multipel skleros! (1 p)


9. Angående GABAA-receptorkomplexet: (2 p)


10. Vilket är det mest specifika ljusmikroskopiska fyndet vid Alzheimers sjukdom? (1 p)


11. Ange den principiella skillnaden mellan partiella och generaliserade epileptiska anfall! (1 p)


12. Vad är det generiska namnet för nedanstående formler och vilken läkemedelsklass tillhör de (t ex neuroleptika, sedativa etc)?


A.

(strukturformel 1)
B.

(strukturformel 2)
C.

(strukturformel 3)