GÖTEBORGS UNIVERSITET
Fakultetskansliet för medicin
KURSPLAN G25 50/98

Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning
Centrala nervsystemet och sinnesorganen (totalt 10p)

Kurskod BMI410

Kursplanen fastställd av programnämnden den x/x 1997

Kursens omfattning och tillhörighet

Kursen omfattar 10 poäng och utgör andra kurs inom block III ("Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning") av det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet.

Huvudansvarig institution:

Institutionen för fysiologi och farmakologi, rnedicinska fakulteten, Göteborgs universitet Block III av biovetenskapliga läkemedelsprogrammet:

Block II av biovetenskapliga läkemedelsprogrammet:
Övergripande syfte

Block III (kurs 1-5) av det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet har följande syften:

 • De studerande skall bibringas basala kunskaper avseende människokroppens morfologi.
 • De studerande skall bibringas ingående kunskaper avseende människokroppens fysiologi.
 • De studerande skall bibringas basala kunskaper vad avser sjukdomslära; detta innebär att de för alla viktigare sjukdomar skall orienteras om det aktuella kunskapsläget vad avser symptomatologi, förlopp, etiologi, patofysiologi och behandling.
 • De studerande skall bibringas goda kunskaper vad avser allxnän farmakologi inklusive exempelvis farmakokinetik, farmakologiska beredningsformer och det farmakologiska receptorbegreppet.
 • De studerande skall göras förtrogna med det aktuella kunskapsläget vad avser farmakodynamiken hos alla viktigare läkemedelsgrupper; de skall också - vad avser alla större områden inom medicinen - bibringas en inblick i de frågeställningar och strategier som för närvarande dominerar den läkemedelsforskning som bedrivs vid universitet och läkemedelsföretag.
 • De studerande skall lära sig analysera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområdena integrativ fysiologi och farmakologi.
 • De studerande skall bibringas vana och förmåga att tillägna sig vetenskapliga artiklar framför allt inom ämnesområdena integrativ fysiologi och farmakologi. De skall också lära sig att med hjälp av databaser finna adekvat originallitteratur inom dessa och andra områden.
 • De studerande skall bekanta sig med en rad forskningsmetoder av betydelse för den integrativa fysiologin och farmakologin och veta något om de fördelar respektive svårigheter som är förknippade med respektive metod. De skall efter genomgången kurs kunna diskutera vilka frågeställningar som kräver integrativt inriktade studier och vilka problem som lika bra eller bättre kan belysas i enkla cellsystem. De skall vara förtrogna med grunderna vad avser försöksdjurskunskap. De skall ha viss vana att självständigt utföra försök på levande djur och på organpreparationer.
 • De studerande skall ges en inblick i den process som föregår introduktionen av nya farmaka. De skall känna till hur man utför en klinisk läkemedelsprövning. De skall kunna identifiera vetenskapliga tillkortakommanden i mindre väl utförda läkemedelsprövningar.

Kurs 2: Syfte:

Kurs 2 av detta block har till syfte att ge de studerande ingående kunskaper avseende centrala nervsystemets och sinnesorganens morfologi och fysiologi, avseende de sjukdomar som drabbar dessa organsystem och avseende den farmakologiska behandlingen av dessa sjukdomar. Särskild tyngd läggs vid den pågående läkemedelsutvecklingen inom området.

Kursinnehåll:

Morfologi:

 • nervcellens och gliacellens histologi,
 • centrala nervsystemets grovanatomi och funktionella anatomi,
 • sinnesorganens histologi och anatomi,
 • experimentella tekniker

Elektrofysiologi:

 • jonkanaler, vilopotential, aktionspotential, postsynaptiska potentialer,
 • neuronala nätverk, motoriska systemet, sensoriska system,
 • sömnfysiologi, sinnesorganens fysiologi,
 • kognitiva och emotionella funktioner,
 • experimentella tekniker

Transmissionslära:

 • syntes, lagring, frisättning och metabolism av transmittorer intraceullära transduktionsrnekanismer i CNS,
 • speciell receptorlära,
 • kemisk neuroanatomi, farmaka som påverkar kemisk neurotransmission, experimentella tekniker.

Sjukdomslära inklusive symptomatologi och patofysiologi avseende nervsystemets sjukdomar, t ex:

 • epilepsi,
 • stroke,
 • neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimers sjukdom, multipel scleros, Parkinsons sjukdom m.fl.)
 • depression,
 • schizofreni,
 • ångesttillstånd, aggressionstillstånd,
 • beroendesjukdomar,
 • smärttillstånd

För samtliga dessa tillstånd komxner att diskuteras nu tillämpad farmakologisk behandling (verkningsmekanisrner, biverkningar) samt aktuell läkemedelsutveckling.

Följande demonstrationer och laborationer kommer att ges:

Morfologi:

 • ljusmikroskopi av neuron, dissektion av hjärna, morfologiska tekniker

Fysiologi:

 • avledning av aktionspotentialer från perifer nerv, senreflexer
 • elektrofysiologiska och beteendefysiologiska tekniker

Transmissionslära:

 • frisättning av transmittorer (mikrodialys, in vitro-tekniker)

Sjukdomslära och farmakologi:

 • patientdemonstrationer, videodemonstrationer

Arbetsformer:

Föreläsningar, kliniska konferenser, laborationer, demonstrationer, gruppundervisning, fördjupningsstudier - enskilt och i grupp, datorbaserad inlärning, litteraturstudier

Kurslitteratur:

Kurslitteratur i morfologi:

Martini & Timmons: Human Anatomy, Prentice Hall, 1995

Kurslitteratur i fysiologi:

Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology, Saunders, nionde upplagan, 1996, Kompendium i neurofysiologi, Kompendium i sinnesorganens fysiologi.

Kurslitteratur i farmakologi:

Hardman et al: Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, nionde upplagan, 1996

Förkunskaper:

För deltagare i det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet:

 • Kemi I: godkänd kurs och godkänd tentamen
 • Cellbiologi: godkänd kurs

Examination och betyg:

Kursen avslutas med skriftlig kunskapskontroll.
Två tillfällen till omförhör gives; därefter hänvisas till nästa läsårs kurs.
Totalt erbjuds fyra försök till godkänd examination.

Betygsgrader:

underkänd, godkänd (G), väl godkänd (VG).
Slutbetyg fastställs av examinatorer utsedda av programnämnden.

Vid underkänd kurs erbjuds studenten att genomgå kursen vid ytterligare ett tillfälle.

Kursledning:

Kursansvarig: Hans Nissbrandt, inst fys farm
Kursamanuens: (vakant)