Några aktuella

Klargörande upplysningar beträffande aktuella spörsmål!...

frågor och ärenden...

(16 december)

1.) - OBS! Glöm alltså inte schemajusteringen på tisdag 19/12:

- Momentet "Genomgång inför tentamen" (ursprungligen schemalagt på em) startar redan c:a kl 11:30 och tar c:a 20 min. Därefter börjar jullovet!...
2.) - Några har efterlyst extra-exemplar av stencilerna om Terminologi/Historik resp om Allmän Farmakologi.

- Här kan ni ladda hem dessa som pdf-filer:
- STENCIL: "MEDICINSK TERMINOLOGI + KORT FARMAKOLOGI-HISTORIK"

- KOMPENDIUM: "ALLMÄN FARMAKOLOGI"
(Kan ju vara bra om ni t ex reser bort på skidresa(?) e d och upptäcker att ni glömde stencilerna när ni ev får ett ryck att plugga lite framför brasan...:-)
3.) - Fortsätt gärna fylla i E-POSTADRESSLISTAN! (F n - 16/12 - har vi 58 st...)
4.) - Och när vi är inne på fysisk aktivitet finns här en länk till FYSS! :-)
5.) - Begreppen "EC50" och "ED50":

- Några har undrat över uttrycken EC50 resp ED50 (och IC50 el ID50 - se nedan...)

Principiellt används uttrycken för att beskriva samma sak. "Skillnaden" är att man oftare talar om "dos" (D) när man administrerar ett lkm till ett försöksdjur (eller en försöksperson) (in vivo-försök) för att konstruera en "dos-respons-kurva". (Djuret/fp får tabletter eller injektioner av bestämda "doser" - och dylik "medicinering" anges ju vanligen i "dosering"... )

- Om man däremot studerar biokemiska effekter i t ex cellodlingsskålar (in vitro-teknik) blandar man ofta till bestämda koncentrationer (C) av testsubstanserna i cellodlingsvätskan. (Det skulle ju vara ganska opraktiskt att här peta ner tabletter eller tömma injektionssprutor i petriskålarna...)

Båda begreppen (dos eller koncentration) är ju ett beräknat mått (indirekt eller direkt) på "hur mycket lkm-substans som verkar vid målet".

- En annan sak att tänka på: Det är ju inte alltid den effekt man undersöker behöver vara "stimulerande". Många läkemedel utövar sin effekt genom att verka hämmande på t ex enzymaktivitet; och då blir ju denna allt lägre ju mera substans man tillför - alltså pekar den sigmoida kurvan "nedåt" i ett D/R-diagram.

Ofta använder man därför här uttrycket "IC50" - för att ange den mängd substans som ger halv maximal inhibition av en viss aktivitet. Men ett IC50-värde är ju också ett EC50-värde; effekten är ju här en hämning av någonting. Men även en hämning är ju i lika hög grad en "effekt" som en stimulering!...

IC50

6.) För- och nackdelar med peroral resp parenteral administration:

- Några har velat ha några konkreta exempel på för- resp nackdelar med att ta lkm i tablettform jämfört med som "stick".

Här är det bara att använda sin fantasi och tänka till lite...:


PERORAL:

enkel
billig
säker
långsammare absorption
högre dos behövs
osäker dos/konc i biofasen
första passage-effekt
ej till illamående
ej till medvetslös
interaktioner vid födointag
smärtfri
PARENTERAL:

"krånglig"
dyr
förknippad med vissa "risker"
snabbare absorption (ssk i.v.)
lägre dos krävs
säkrare dos/konc i biofasen
ingen första passage-effekt
till illamående
till medvetslös
ej beroende av samtidigt födointag
smärta

7.) - Äldre patienter och läkemedel

Nu börjar ni känna till så många basala farmakologiska begrepp att ni kan få utbyte av följande fina presentation:

- "TANKAR KRING LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE "

- detta bildspel visas egentligen för odontologistudenterna under deras kurs i klinisk farmakologi (t 7) - men ni kan ju begrunda det som "bredvidstudiestoff" (- Naturligtvis kommer inte något av detta på tentan!...)
(2006-12-16)