Övningstentamina:Här nedan finner ni elva st kompletta tentamensskrivningar för Delkurs 1.

Dessa skrivningar omfattar två delar ("Farmakologidelen" och "Morfologidelen"):
1. Tentamen 2000-01-18

2. Tentamen 2001-01-18

3. Tentamen 2002-01-18

4. Tentamen 2003-01-17

5. Omtentamen 2003-02-22

6. Tentamen 2004-01-16

7. Omtentamen 2004-02-21

8. Tentamen 2005-01-14

9. Omtentamen 2005-02-14

10.) Tentamen 2006-01-18: (Farm-del: MS Word), (Morf-del: MS Word)

11. Tentamen 2007-01-18


2000-01-18:

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet, Block III:
Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning: (1.)

Delkurs I: Introduktionsdel, 10 p, HT 1999

T E N T A M E N S S K R I V N I N G   I

Tisdag 18 januari 2000, kl 09.00-14.45

D E L 1 : A L L M ÄN   F A R M A K O L O G I   M E D
B A S A L   L Ä K E M E D E L S L Ä R A


OBSERVERA: Tentamen består alltså av två separata skrivningshäften:

DEL 1: Allmän farmakologi med basal läkemedelslära (= detta häfte)

DEL 1: Består av 50 st enpoängsfrågor av "korta-svars-typ". Sammanlagd maxpoäng på denna del alltså 50 p. För GK på del 1 kräves 70%, d v s 35 p. För VG på del 1 kräves 85%, d v s 43 p.

DEL 1: "Korta-svars-frågor". Inga uppsatser kräves. Några ord eller kortfattade meningar i telegramstil räcker som svar:


1. Vilken uppgift har de djur-etiska kommittéerna? 1p

2. Beträffande djurförsök:
    a.) Ge något exempel på / diskutera en tänkbar situation
där användandet av djurförsök är överlägset in vitro-försök
för att klarlägga en forskningsfrågeställning. 0.5p
    b.) Ge något exempel på / diskutera en tänkbar situation
där användandet av in vitro-försök är överlägset djurförsök
för att klarlägga en forskningsfrågeställning. 0.5p

3. Vad betyder "morbus"? 1p

4. Vad är det för skillnad mellan "symptom" och "syndrom"? 1p

5. Förklara med en skiss och några få ord vad den s k
stress-sårbarhets-modellen för sjukdomars uppkomst innebär. 1p

6. Vad sysslar epidemiologer med? 1p

7. Vad är det för skillnad mellan "kohort-studie" och "case-control-studie"? 1p

8. Vad menas med "prevalens"? 1p

9. Vad menas med "naturalförloppet" för en sjukdom? 1p

10. Nämn en möjlighet att förlänga verkan av ett 1p
kortverkande medel i kroppen.

11. Vad menas med teratogen effekt? 1p

12. Vad menas med takyfylaxi? 1p

13. Vad innebär det att ett läkemedel ur
graviditets/amningssynpunkt klassificeras i Kategori D? 1p

14. Definiera begreppet idiosynkrasi. 1p

15. Definiera begreppet kemisk antagonism. 1p

16. Ge exempel på samt förklara bakomliggande mekanism
för en immunologisk typ-1-reaktion. 1p

17. Vad är Ames test? 1p

18. Definiera begreppet biofas. 1p

19. Ange en faktor som är av betydelse för erhållande
av en teratogen effekt. 1p

20. Definiera begreppet farmakodynamik. 1p

21. Vad menas med steady state? 1p

22. Vad menas med "första ordningens kinetik"? 1p

23.Vad menas med 1:a passage-effekten? 1p

24. Läkemedelsinteraktioner indelas i två huvudgrupper.
- Vilka? 1p

25. Hur kan man definiera begreppet läkemedelsinteraktion? 1p

26. Ge exempel på en interaktion där läkemedlets
absorption påverkas. 1p

27. Ge exempel på ett farmakon vars effekter troligen inte
förmedlas via receptormedierade mekanismer. 1p

28. Nämn åtminstone två egenskaper som karakteriserar
en receptor. 1p

29. Definiera kortfattat begreppet allosterisk modulator. 1p

30. Definiera kortfattat begreppet partiell agonist. 1p

31. Nämn åtminstone två olika mekanismer genom vilka
antalet receptorer på en cellyta kan regleras. 1p

32. Vad menas med transfekterade celler? 1p

33. Ange åtminstone en exogen, syntetiskt framtagen, substans, 1p
för vilken fysiologiskt förekommande receptorer påvisats
(hos t ex råtta). 1p

34. Ange åtminstone en exogen, men i naturen förekommande,
substans, för vilken fysiologiskt förekommande receptorer
påvisats (hos t ex råtta). 1p

35. Definiera begreppet toxikokinetik i läkemedelsutvecklingen. 1p

36. Vilken typ av toxikologiska studier måste utföras och
utvärderas innan kvinnor i reproduktiv ålder kan
inkluderas i kliniska prövningar? 1p

37. I studier av toxicitet efter upprepad administrering
obduceras djuren efter avlivning. Vad registreras, studeras
och dokumenteras här? 1p

38. Hur administreras företrädesvis testsubstanserna till djur vid toxikologiska studier? 1p

39. Polisen har tagit en PET-flaska (1,5 l; f d "CokeTM") med GHB
från Svenne, 17. Nu vill Svenne ha tillbaka sitt GHB. Vad tror du
om utsikterna till detta? 1p

40. Vilken lag reglerar våra läkemedel? 1p

41. På vilka två sätt kan man dokumentera effekten
för naturläkemedel? 1p

42. Vilken indikation har johannesörtpreparaten i Sverige? 1p

43. Acetylsalicylsyra har utvecklats från en naturprodukt som
fås från pilbarksextrakt. Ange vilken. 1p

44. Sumatriptan används som antimigränmedel.
Från vilken endogen substans är sumatriptan utvecklad? 1p

45. Vad är en s k "run-in-period"? 1p

46. Varför behöver man randomisera patienterna
i en klinisk prövning? 1p

47. Ge en kort kommentar om användningen av
normalfördelningsmetoder och icke-parametriska metoder
för test då man har kontinuerliga data. 1p

48. Om man vill att 5 konfidensintervall skall ha en
sannolikhet på minst 95 % att alla träffar rätt på sina parametrar,
hur bör man då välja de individuella konfidensgraderna? 1p

49. Ge en kort kommentar om användningen av normal-
fördelningsmetoder och icke-parametriska metoder för test då
man har kontinuerliga data. 1p

50. Vad är det för skillnad mellan det som i uppsatser brukar
betecknas med SD och det som brukar betecknas med SE eller SEM? 1p

Morfdel med facit, 2000-01-18:

TENTAMEN MED SVAR, Morfologidelen

Biovetenskapliga läkemedelsprogrammet, Integrativ Biomedicin

2000-01-18:

 

1. Hur många organsystem finns det i människokroppen? (1 p)

 

S: ELVA (kardiovask, resp, digest, nerv, urin, reprod, musk, skelett,

hud, endokrin, lymf)

 

2. Vilka organ/organdelar bildar kvinnliga genitalia? Ange latinska namn. (2 p)

 

S: OVARIUM, TUBA UTERINA, UTERUS, VAGINA, LABIUM MAJ/MIN,

CLITORIS

 

3. Definiera följande termer: (2p)

a) thorax

b) abdomen

c) cervix

d) umbilicus

 

S:

A) BRÖSTKORG

B) BUK

C) HALS

D) NAVEL

 

4. Hur delas kroppen i sagittalplan? (1p)

 

S: HÖ/VÄ DELAR, PARALLELLT MED MEDIANPLAN

 

5. Vilka håligheter omgärdar bröst och bukviscera? (1 p)

 

S: PLEURA (LUNGSÄCK), PERICARDIUM (HJÄRTSÄCK),

PERITONEUM (BUKHÅLA)

 

6. Nämn fyra övergripande funktioner för epitel. (2 p)

 

S: SKYDD, BARRIÄR, SENSORIK, SEKRETION,

ABSORPTION-TRANSPORT

 

7. Vad är grundsubstans? (1 p)

 

S: EXTRACELLULÄR VÄVNADSKOMPONENT EXKLUSIVE

MATRIX-FIBRER: GAGs

 

8. Vilken vävnad dominerar i körtlar? (1 p)

 

S: EPITEL

 

9. Vad kallas stamceller som förekommer i bindväv och som kan differentiera till olika typer av bindvävceller? (1 p)

 

S: MESENKYMALA CELLER

 

10. Ange vad som finns i följande rum/håligheter i hårdvävnad (brosk/ben): (2 p)

a) lacunae

b) canalis centralis

c) canaliculi

d) cavum medullare

 

S:

A) CHONDROCYTER

B) BLODKÄRL

C) CYTOPLASMATISKA UTSKOTT FRÅN OSTEOCYTER

D) BENMÄRG

 

11. Vad kallas icke-mineraliserad benvävnad med ett annan namn? (1 p)

 

S: OSTEOID

 

12. Definiera kortfattat begreppen: (2 p)

a) metafys

b) epifys

c) diafys

d) symfys

 

S:

A) TILLVÄXTZON I RÖRBEN (MELLAN EPI- OCH DIAFYS)

B) ÄND-DELEN, "HUVUD", I RÖRBEN

C) MITTDELEN I RÖRBEN

D ) SPECIALISERAD BROSK/BEN-FOG

 

13. Vilka av skallens ben bildar neurokraniet? (1 p)

 

S: OS OCCIPITALE, OS PARIETALE (2), OS FRONTALE, OS

TEMPORALE (2), OS SPHENOIDALE (2), OS ETHMOIDALE

 

14. Leders anatomi avgör grad av rörelseomfång. Ange ledtyp och de rörelser som kan utföras i följande leder: (4 p)

a) art. coxae

b) art. intervertebralis

c) art. metacarpophalagealis

d) art. radiocarpea

 

S:

A) KULLED: ABD, ADD, FLEX, EXT, ROT: IN-, UT

B) PLANLED: (ABD, ADD, FLEX, EXT, ROT)

C) GÅNGJÄRNSLED: FLEX, EXT (ABD, ADD)

D) ÄGGLED: FLEX, EXT, ABD, ADD

 

15. Vilka strukturer passerar genom följande foramina: (1 p)

a) foramen magnum

b) foramen intervertebralis

 

S:

A) MEDULLA SPINALIS = RYGGMÄRGEN

B) NERVUS SPINALIS

 

16. Beskriv kortfattat näshålans osteologiska byggnad. (2 p)

 

S: OS NASALE, OS ETHMOIDALE MED SEPTUM NASI OCH

CONCHAE, CONCHA NASALIS INF, OS PALATINUM, MAXILLA

 

17. Ange svenska för följande ben: (2 p)

a) scapula

b) mandibula

c) clavicula

d) fibula

 

S:

A) SKULDERBLADET

B) UNDERKÄKEN

C) NYCKELBENET

D) VADBENET

 

18. Vilka rörelser kan utföras mellan radius och ulna? (1 p)

 

S: PRONATION OCH SUPINATION

 

19. Vad är ett s k kollateralligament? Ge exempel på lokalisation. (1 p)

 

S: LIGAMENT SOM LÖPER PA VARDERA SIDAN AV EN LED OCH

MOTVERKAR SIDOVACKLING; KNÄLEDEN M FL

 

20. Ange var endomysium, perimysium och epimysium finns i skelettmuskeln. (1,5 p)

 

S: ENDO: MUSKELFIBERNS BASALMEMBRAN

PERI: BINDVÄV SOM AVGRÄNSAR MUSKELBUNTAR INOM EN

MUSKEL

EPI: BINDVÄV SOM AVGRÄNSAR ENSKILD MUSKEL

 

21. Definiera begreppet motor unit. (1 p)

 

S: ETT MOTONEURON OCH DESS INNERVATION AV X ANTAL

MUSKELFIBRER

 

22. Beskriv kortfattat vad som händer i motornervens terminal då aktionspotentialen når denna. (2 p)

 

S: VOLTAGE-GATED KALCIUMKANALER ÖPPNAS I TERMINALENS

MEMBRAN LEDANDE TILL INFLUX AV CA2+; FUSION MELLAN

ACETYLCHOLIN-INNEHÅLLANDE VESIKLER OCH

TERMINALMEMBRAN; FRISÄTTNING AV ACETYLCHOLIN TILL

SYNAPTISKA SPALTEN

 

 

23. Vad är T-tubuli och vilken huvuduppgift har denna struktur i muskelfibern? (1 p)

 

S: INVAGINATION AV SARKOLEMMAT; FORTLEDER

AKTIONSPOTENTIALEN TILL MUSKELFIBERNS INRE OCH

SARKOPLASMATISKA RETIKLET

 

24. Vad innebär begreppet isoton muskelkontraktion? (1 p)

 

S: BELASTING (=MOTSTÅND) ÄR KONSTANT UNDER DET ATT

MUSKELN FÖRKORTAS

 

25. Förklara kortfattat varför maximal skelettmuskelkraft utvecklas under tetanus. (1 p)

 

S: VID HÖG IMPULSFREKVENS SKER EN SUMMATION AV

TWITCHAR; KORSBRYGGORNA UPPHÖR EJ ATT "CYKLA" P G A ATT

CALCIUMKONCENTRATIONEN INTE HINNER SJUNKA TILL

VILOVÄRDE

 

26. Förklara sambandet mellan förkortningshastighet och belastning. (2 p)

 

S: FÖRKORTNINGSHASTIGHETEN MINSKAR MED ÖKANDE

BELASTNING

 

27. Redogör kortfattat för skelettmuskelns metabolism vid kortvarigt, intensivt arbete. (2,5 p)

 

S: ENERGIBEHOVET (KONSUMTIONEN) ÖVERSTIGER AVSEVÄRT

VAD SOM ÅSTADKOMS VID OXIDATIV METABOLISM; ISTÄLLET

ERHÅLLS ENERGI VID GLYKOLYS, VILKET GER UPPHOV TILL

SYRESKULD, MINSKAD HALT CREATINFOSFAT OCH ANSAMLING AV

LAKTAT

 

28. Vad är myoglobin? (1 p)

 

S: ETT JÄRN- OCH SYREBINDANDE PROTEIN I SKELETTMUSKEL

SOM FUNGERAR SOM SYREFÖRRÅD

 

29. Nämn en viktig muskel för vardera av följande rörelser: (2 p)

a) abdominal andning

b) extension av bålen

c) plantarflexion

d) abduktion i axelleden

 

S:

A) DIAFRAGMA

B) M. ERECTOR SPINAE

C) M. TRICEPS SURAE, M. TIBIALIS POST

D) M. DELTOIDEUS, M. SUPRASPINATUS

 

30. Vilken huvudsaklig funktion har vardera av följande muskler: (2 p)

a) m. rectus abdominis

b) m. masseter

c) m. orbicularis oculi

d) m. gluteus maximus

 

S:

A) BÅLFLEXION

B) TUGGNING

C) BLINKA

D) HÖFTLEDSEXTENSION

 

31. Nämn en muskel vars ursprung och fäste är så lokaliserade att muskeln passerar över två leder och därmed utövar rörelsefunktion på två olika ställen. Ange också den sammansatta rörelse som då sker vid muskelkontraktion. (2 p)

 

S:

EXEMPEL:

M. BICEPS BRACHII: FLEX I BÅDE AXEL- OCH ARMBÅGSLEDER

M. BICEPS FEMORIS: EXT I HÖFTLED, FLEX I KNÄLED

M. QUADRICEPS FEMORIS: FLEX I HÖFTLED, EXT I KNÄLED

 

32. Beskriv kortfattat den övergripande funktionella indelningen av perifera nervsystemet. (2 p)

 

S:

AFFERENS: A) SOMATISK SENSORIK; B) VISCERAL SENSORIK

EFFERENS: A) SOMATISK MOTORIK; B) AUTONOM: SYMPATICUS

OCH PARASYMPATICUS

 

33. Vilka typer av gliaceller finns i CNS respektive PNS? (2 p)

 

S:

CNS: ASTROCYT, OLIGODENDROGLIA, MICROGLIA, EPENDYM

PNS: SCHWANN-CELL, (SATELLIT-CELL)

 

34. Neuron kan förvisso se olika ut, men de har principiellt samma uppbyggnad ur funktionell synvinkel. Beskriv kortfattat sambandet struktur-funktion för neuron. (2 p)

 

S: SOMA/PERIKARYON - NERVCELLSKROPP MED KÄRNA

DENDRITER - INÅTLEDANDE IMPULSFLÖDE MOT PERIKARYON

AXON - UTÅTLEDANDE IMPULSFLÖDE

 

35. Ange latinskt namn och nummer för de kranialnerver som förmedlar

följande funktioner: (4 p)

a) hörsel och balans

b) ansiktets känsel

c) tungans motorik

d) minskad pupillstorlek

 

S:

A) N. VIII = VESTIBULOCOCHLEARIS

B) N. V = TRIGEMINUS

C) N. XII: HYPOGLOSSUS

D) N. III: OCULOMOTORIUS

 

36. Vilken roll spelar autonoma nervsystemet i den homeostatiska reflexbågen? (1 p)

 

S: UTGÖR EFFERENT LÄNK

 

37. Ange latinskt namn för följande kardiovaskulära strukturer. (2 p)

a) lungpulsådern

b) vänster förmak

c) nedre hålvenen

d) överarmsartären

 

S:

A) TRUNCUS PULMONALIS

B) ATRIUM SINISTER

C) VENA CAVA INFERIOR

D) ARTERIA BRACHIALIS

 

38. Förklara vilken huvuduppgift i cirkulationen som vänsterhjärtat, respektive högerhjärtat har. (2 p).

 

S: VÄNSTERHJÄRTAT PUMPAR SYRERIKT GENOM STORA

(SYSTEM)KRETSLOPPET;

HÖGERHJÄRTAT PUMPAR SYREFATTIGT BLOD TILL LILLA

(LUNG)KRETSLOPPET

 

39. I vilken del av cirkulationsapparaten sker utbytet mellan blodbanan och cellerna? (1 p)

 

S: KAPILLÄRBÄDDEN

 

40. Vilket bukorgan förutom tarmen har en viktig immunologisk funktion? (1 p)

 

S: MJÄLTEN (SPLEN)

 

41. Vilka hormonbildande organ regleras av hormoner från hypofysen? (2 p)

 

S: THYROIDEA, OVARIUM, TESTIS, GLANDULA SUPRARENALIS

(CORTEX)

 

42. Vilka huvudsakliga uppgifter har digestionskanalen? (1 p)

 

S: DIGESTION (OMHÄNDERTAGANDE AV FÖDA; INKL

NEDBRYTNING, ABSORPTION, SEKRETION ETC) OCH

BARRIÄRFUNKTION

 

43. Ange latinsk terminologi för tarmens olika delar "från början till slut". (2 p)

 

S: DUODENUM, JEJUNUM, ILEUM, CAECUM (+ APPENDIX VERM.),

COLON ASCENDENS, COLON TRANSVERSUM, COLON

DESCENDENS, COLON SIGMOIDEUM, RECTUM, CANALIS ANALIS

 

44. Vesica biliaris och vesica urinaria har en gemensam funktion som behållare/reservoar. Dessa blåsor skiljer sig emellertid åt vad gäller en annan funktion. Vilken? (1 p)

 

S: GALLBLÅSAN KONCENTRERAR INNEHÅLLET (GALLAN), VILKET

URINBLÅSAN EJ GÖR; ALT: URINBLÅSANS (MEN EJ GALLBÅSANS)

TÖMNING ÄR VILJESTYRD

 

45. Vad menas med begreppet filtration i njurarna? (1 p)

 

S: TRANSPORT AV VÄTSKA OCH DÄRI LÖSTA SUBSTANSER SOM

BEROR PÅ EN TRYCKGRADIENT

 

46. Vad är surfaktant, och i vilken vävnad produceras denna? (1 p)

 

S: YTSPÄNNINGSMINSKANDE SUBSTANS; LUNGORNA

(ALEVOLERNA)

 

47. Vilka blodkroppar är viktigast i försvaret mot bakterier respektive virus? (1 p)

 

S: BAKTERIER: NEUTROFILA GRANULOCYTER (MAKROFAGER)

VIRUS: LYMFOCYTER (MONOCYTER/MAKROFAGER)

 

48. Hur benämnes processen för bildning av röda respektive vita blodkroppar? (1 p)

 

S: ERYTHROPOES, LEUKOPOES

 

49. Vad menas med begreppet Den inre miljön? (1 p)

 

S: INTERSTITIALVÄTSKAN

 

50. Vad menas med begreppet homeostas? (1 p)

 

S: INRE MILJÖNS (INTERSTITIALVÄTSKANS) KONSTANTA

(OPTIMALA) SAMMANSÄTTNING

 

51. Vad kännetecknar stratum spinosum i huden? (1 p)

 

S: KERATINOCYTER MED MÅNGA UTSKOTT SOM FÖRBINDES MED

DESMOSOMER

 

52. Vilka körtlar har epidermalt ursprung? (1 p)

 

S: SVETTKÖRTLAR, TALGKÖRTLAR, BRÖSTKÖRTLAR

 

53. Vad är konjunktiva? (1 p)

 

S: HINNAN SOM BEKLÄDER INSIDAN AV ÖGONLOCKET OCH

UTSIDAN AV ÖGONBULBEN EXLUSIVE CORNEA

 

54. Redogör kortfattat för produktionsplats, cirkulation och dränageväg för kammarvätskan i ögat. (2 p)

 

S: PROD: CORPUS CILIARE CIRK: FRÅN BAKRE TILL FRÄMRE

KAMMAREN VIA PUPILLEN DRÄNAGE: VIA SCHLEMM´S KANAL TILL

VENBLODET

 

55. Beskriv cochleas principiella byggnad med funktionella aspekter. (2 p)

 

S: SNÄCKFORMAD; PERILYMFA I SCALA TYMPANI OCH SCALA

VESTIBULI SOM LÖPER SPIRALFORMAT MOT SNÄCKANS TOPP DÄR

DE KOMMUNICERAR; ENDOLYMFA I SCALA MEDIA = DUCTUS

CHOCHLEARIS; RÖRELSE AV PERILYMFA VIA HÖRSELBENENS

PÅVERKAN GER UPPHOV TILL FREKVENS-BEROENDE

SVÄNGNINGAR AV DELAR AV DUCTUS COCHLEARIS (MEMBRANA

BASILARIS), VILKET I SIN TUR AKTIVERAR SINNESCELLER I

CORTISKA ORGANET

 

56. Vilka kännetecken har den akuta inflammationen? (2 p)

 

S: CALOR (VÄRME), RUBOR (RODNAD), TUMOR (SVULLNAD),

DOLOR (SMÄRTA) OCH FUNCTION LAESA (NEDSATT FUNKTION)