Kursplan

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Fakultetskansliet för medicin

KURSPLAN

 

Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning:
Introduktionskurs (totalt 10p)

Kurskod BMI310

Kursplanen fastställd av programnämnden för det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet den x/x 1997

 

Kursens omfattning och tillhörighet

Kursen omfattar 10 poäng och utgör första kurs inom block III ("Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning") av det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet.

Huvudansvarig institution

Institutionen för fysiologi och farmakologi, medicinska fakulteten, Göteborgs universitet

Syften

Block III (kurs 1-5) av det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet har följande syften:

 • De studerande skall bibringas basala kunskaper avseende människokroppens morfologi.

   

 • De studerande skall bibringas ingående kunskaper avseende människokroppens fysiologi.

   

 • De studerande skall bibringas basala kunskaper vad avser sjukdomslära; detta innebär att de för alla viktigare sjukdomar skall orienteras om det aktuella kunskapsläget vad avser symptomatologi, förlopp, etiologi, patofysiologi och behandling.

   

 • De studerande skall bibringas goda kunskaper vad avser allxnän farmakologi inklusive exempelvis farmakokinetik, farmakologiska beredningsformer och det farmakologiska receptorbegreppet.

   

 • De studerande skall göras förtrogna med det aktuella kunskapsläget vad avser farmakodynamiken hos alla viktigare läkemedelsgrupper; de skall också - vad avser alla större områden inom medicinen - bibringas en inblick i de frågeställningar och strategier som för närvarande dominerar den läkemedelsforskning som bedrivs vid universitet och läkemedelsföretag.

 

 • De studerande skall lära sig analysera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområdena integrativ fysiologi och farmakologi.
 •  

 • De studerande skall bibringas vana och förmåga att tillägna sig vetenskapliga artiklar framför allt inom ämnesområdena integrativ fysiologi och farmakologi. De skall också lära sig att med hjälp av databaser finna adekvat originallitteratur inom dessa och andra områden.

   

 • De studerande skall bekanta sig med en rad forskningsmetoder av betydelse för den integrativa fysiologin och farmakologin och veta något om de fördelar respektive svårigheter som är förknippade med respektive metod. De skall efter genomgången kurs kunna diskutera vilka frågeställningar som kräver integrativt inriktade studier och vilka problem som lika bra eller bättre kan belysas i enkla cellsystem. De skall vara förtrogna med grunderna vad avser försöksdjurskunskap. De skall ha viss vana att självständigt utföra försök på levande djur och på organpreparationer.

 

 • De studerande skall ges en inblick i den process som föregår introduktionen av nya farmaka. De skall känna till hur man utför en klinisk läkemedelsprövning. De skall kunna identifiera vetenskapliga tillkortakommanden i mindre väl utförda läkemedelsprövningar.

Kurs 1: Syfte

Kurs 1 av detta block har till syfte att ge de studerande dels grundläggande kunskaper avseende människokroppens morfologi och fysiologi, dels en orientering om farmakologisk terminologi och viktiga farmakologiska principer. Vidare ingår i denna kurs en introduktion i biostatistik och medicinsk informatik samt en orientering i försöksdjurskunskap. Kursen utgör en förberedelse till den organspecifika undervisning i morfologi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära som ges under kurserna 2-5.

Kursinnehåll:

 • Medicinsk terminologi
 • Basal morfologi med funktionella aspekter
 • Allmän farmakologi:
  • terminologi,
  • beredningsforrner av farmaka,
  • basal farmakokinetik,
  • olika verkningssätt för farmaka,
  • det farmakologiska receptorbegreppet,
  • läkemedelsutveckling från syntes till klinik,
  • klinisk prövningsmetodik
 • Forskningsmetodik inom integrativ fysiologi och farmakologi:
  • experiementella metoder
  • Försöksdjurskunskap

   

 • Biomedicinsk informatik och biostatistik

Arbetsformer

Föreläsningar, kliniska konferenser, laborationer, demonstrationer, gruppundervisning, datorbaserad inlärning, litteraturstudier

Kurslitteratur

Kurslitteratur i morfologi:
Martini & Timmons: Human Anatomy, Prentice Hall, 1995

Kurslitteratur i fysiologi:
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology, Saunders, nionde upplagan, 1996

Kurslitteratur i farmakologi:
Hardman et al: Goodman and Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, nionde upplagan, 1996

Förkunskaper:

För deltagare i det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet:

 • Kemi I: godkänd kurs och godkänd tentamen
 • Cellbiologi: godkänd kurs

Examination och betyg:

Kursen avslutas med skriftlig kunskapskontroll.
Två tillfällen till omförhör gives; därefter hänvisas till nästa läsårs kurs.
Totalt erbjuds fyra försök till godkänd examination.

Betygsgrader:

underkänd, godkänd (G), väl godkänd (VG).
Slutbetyg fastställs av examinatorer utsedda av programnämnden.

Vid underkänd kurs erbjuds studenten att genomgå kursen vid ytterligare ett tillfälle.